Bank centralny

Bank centralny

Struktura organizacyjna władz banku centralnego oraz sposób ich powoływania i odwoływania podporządkowane są wymogom niezależności tej instytucji. Podstawowymi organami władzy NPB są:

a) prezes,
b) Rada Polityki Pieniężnej,
c) zarząd.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

  • powoływany jest przez Sejm na wniosek prezydenta na okres 6 lat (ta sama osoba może sprawować ten urząd najdłużej przez dwie kadencje);
  • przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego;
  • reprezentuje bank centralny na zewnątrz oraz reprezentuje interesy Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem niezależnym od rządu, prezydenta i Sejmu. Została utworzona 17 lutego 1998 r., w jej skład wchodzi prezes NBP jako przewodniczący oraz 9 członków powoływanych na okres 6 lat w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat spośród specjalistów z dziedziny finansów. Członkiem Rady można być tylko przez jedną kadencję, w czasie której należy zawiesić działalność w partii politycznej oraz w związkach zawodowych. Podstawową rolą RPP jest ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi, a także składanie sprawozdania z ich wykonania w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego. W szczególności do zadań Rady należy:

a) ustalanie wysokości stóp procentowych NBP;
b) ustalanie zasad tworzenia i wysokości (stóp) rezerwy obowiązkowej banku;
c) określanie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach finansowych;
d) zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z jego działalności;
e) ustalanie zasad operacji otwartego rynku.

Wartość pojedynczej transakcji to kolejne kryterium podziału rynku finansowego. Wyróżnia się tu:
– rynek hurtowy, na którym zawierane pojedyncze transakcje dotyczą dużych kwot; transakcje te dokonywane są przede wszystkim przez instytucje finansowe (między sobą) i przedsiębiorstwa; – rynek detaliczny, gdzie pojedyncze transakcje mają relatywnie małą wartość; w tym przypadku chodzi głównie o operacje dokonywane między instytucjami finansowymi i osobami indywidualnymi.

Z punktu widzenia sposobu wykorzystania instrumentów finansowych bądź też rodzaju kontrahenta rynek finansowy można podzielić na pierwotny i wtórny.

Rynek pierwotny obejmuje transakcje zawierane między emitentami instrumentów a ich pierwszymi nabywcami; następuje tu zatem sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom zdecydowanym na ich zakup. W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje emisji:
– publiczną, w której wykorzystuje się środki masowego przekazu, bądź też oferta skierowana jest do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata;
– niepubliczną, polegającą na proponowaniu nabycia papierów wartościowych mniej niż 300 oznaczonych adresatów; w praktyce akcje udostępniane są pracownikom w procesie prywatyzacji lub też oferuje się je jednooosobowym spółkom Skarbu Państwa w ilości nie mniejszej niż 10% akcji dla jednego nabywcy.

Do głównych rodzajów emisji na rynku pierwotnym zalicza się emisję własną, prowadzoną bezpośrednio przez samego emitenta, oraz emisję obcą, gdzie emitent zlecają pośrednikom finansowym, np. bankom i domom maklerskim.

Ekonomia jest bardzo popularną nauką. Dotyczy bowiem w sposób bezpośredni tego, co rzeczywiście cały czas ma miejsce w naszym społeczeństwie, ale także w zakresie finansów i gospodarki. Prosto rzecz ujmując ekonomia zajmuje się tym, co związane jest z gospodarowaniem różnymi towarami, a także usługami oraz zapotrzebowaniem na dane elementy. Przede wszystkim należy podkreślić, że stara się ona odpowiedzieć na pytania, co należy produkować, a także w jakich ilościach, aby jak najpełniej zaspokajać potrzeby ludzi na całym świecie, ale także naszym kraju. Oprócz tego ekonomia zajmuje się także metodami produkcji. Stara się wymyślać nowe sposoby na poprawienie jakości produkcji i jej zwiększenie. Stara się odpowiedzieć na pytanie przy pomocy jakich technik produkować. Warto także podkreślić, że zasadniczym pytaniem wszystkich ekonomistów jest również to, czy na danym rynku znajdą się odbiorcy owych produktów i w jakiej to będzie ilości. Trzeba więc podkreślić, że ekonomia jest nauką o przewidywaniu skutków konkretnych działań na polu gospodarczym. W głównej mierze ekonomiści pracują także nad rozwojem naszej gospodarki w jak najlepszy sposób. Wiele więc wnoszą do naszego życia dzięki swoim prognozom i pomysłom.

Banki są instytucjami finansowymi, które zajmują się finansami osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. W banku możemy założyć rachunek bankowy oraz założyć lokatę. Banki są najpopularniejszymi instytucjami finansowymi, gdzie udzielane są pożyczki oraz kredyty, ponieważ są najbardziej sprawdzonymi instytucjami oraz najbardziej pewnymi. Aby otrzymać kredyt lub pożyczkę w banku należy złożyć odpowiedni wniosek o kredyt. Po wypełnieniu takiego wniosku, bank kontaktuje się z osobą zainteresowaną i taka osoba musi złożyć odpowiednie dokumenty. Do takich dokumentów należą między innymi dwa dokumenty ze zdjęciami pożyczkobiorcy, a są nimi na przykład dowód osobisty oraz prawo jazdy. Do tego trzeba dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o zarobkach z pracy. Wysokość zarobków oraz czas zatrudnienia mają olbrzymie znaczenie jeżeli chodzi o przyznanie kredytu. Niekiedy potrzebny jest podpis osoby, która zaświadcza, że pożyczkobiorca spłaci kredyt, a jak nie to ona będzie go musiała spłacać. Taka osoba nazywa się żyrantem.
Zakup samochodu powinien być decyzją rozważną oraz przemyślaną ponieważ auto ma nam posłużyć przynajmniej kilka lat. Wybierając auto nowe, z salonu, nie trzeba płacić za nie gotówką, można wziąć samochód na raty. Obecnie salony samochodowe oferują bardzo atrakcyjne kredyty na samochód nawet na kilka lat. Jest to bardzo korzystna opcja dla osób, które marzą o zmianie samochodu, a nie mają wystarczającej ilości gotówki na zakup nowego pojazdu. Wiąże się to z kilkuletnią spłatą rat, ale jeżeli ktoś ma stałą pracę, a raty nie są zbyt wysokie, to można pozwolić sobie na taki kredyt na zakup nowego autka. Kolejną formą kredytu, jakiego udzielają salony samochodowe jest leasing. Leasing jest formą kredytu dla przedsiębiorstw, gdzie spłaca się co miesiąc ratę, a oprocentowanie leasingu jest niezwykle małe w porównaniu do innych kredytów a nawet kredytów samochodowych dla osób indywidualnych. Leasing najczęściej wynosi sto parę procent wartości samochodu. Czyli kredyt jest bardzo korzystny. Poza tym przedsiębiorstwa mogą sobie koszty leasingu odliczyć od podatku.