PIT

PIT

W porównaniu z PIT-em jaki składaliśmy w 2013 roku, w 2014 roku będziemy mieli do czynienia z 3 poważnymi zmianami. Pierwsza z nich dotyczy, dotyczy odliczania Internetu. Od zeznania za rok 2013, które będziemy składać w 2014 roku, podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi, będzie mógł korzystać wyłącznie przez 2 lata, które bezpośrednio będą po sobie następować. Istnieją różne metody by skorzystać z tej ulgi również
w następnych latach. Należy jednak jednocześnie pamiętać, że podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi jedynie za 2013 rok, jeśli w 2014 roku po raz pierwszy odliczył Internet. Jeżeli natomiast nie robił tego pierwszy raz, to ten rodzaj ulgi będzie mu w dalszym ciągu przysługiwał. Należy pamiętać, że aby ulga ta została nam przyznana, należy obliczyć prawidłowo wysokość ulgi, która nam przysługuje, za okres dwóch lat.

Kolejne zmiany są w uldze prorodzinnej, zwanej również częściej i powszechniej ulgą na dzieci. Jest to rodzaj ulgi, który najchętniej jest stosowany przez podatników w Polsce. Do tej pory ulga ta przysługiwała w jednakowej wysokości-92,67zł miesięcznie, a 1112,04 zł rocznie-niezależnie od tego ile posiadaliśmy dzieci i jaki mieliśmy dochód. Obecnie na zmianie skorzystają jedynie osoby, które mają więcej niż dwoje dzieci. Limit ulgi, będzie od 2014 roku zależeć od liczby posiadanych przez nas dzieci. W zależności od tego, ulga ta będzie wynosiła od 92,67 zł miesięcznie do 185,34 zł, co w przeliczeniu rocznym szacuje się na następującą wysokość-od 1112,04 zł do 2224,08 zł na dziecko. W przypadku gdy posiadamy dwoje dzieci, wysokość składki się nie zmienia. Najbardziej ucierpią na tej zmianie, osoby mające jedno potomstwo. Aby otrzymać tą ulgę, będą musiały zostać wcześniej przeliczone uzyskiwane przez nie dochody.

ULGI I ODLICZENIA

Prawo do odliczenia podatku w związku z obowiązującą ulgą prorodzinną, czyli ulgi na dzieci, będzie możliwe po spełnieniu kilku następujących czynników: jaką ilość dzieci ma dana osoba, stan cywilny podatnika oraz wysokość uzyskiwanych dochodów (zarobków).

Nasze roczne zeznanie podatkowe może być rozliczane wraz z naszym małżonkiem. Sytuacja ta może wystąpić jedynie w określonych prawnie warunkach. Wspólne zeznanie podatkowe polega na wypełnieniu wspólnie tylko jednego zeznania podatkowego PIT. Formularz ten wypełnia się na obojga małżonków. Analogicznie jak w przypadku rocznego zeznania podatkowego, na tej samej zasadzie, uwzględnia się wszystkie przychody uzyskiwane przez obojga małżonków. Należy przede wszystkim pamiętać, że każdy
z małżonków korzystać oddzielnie z przysługujących im prawnie ulg, ale jednocześnie każdy z nich jest zobowiązany do płacenia podatku, którego wysokość wynosi podwójną kwotę podatku, który jest liczony od połowy łącznej kwoty zarobków uzyskiwanych przez małżonków. Należy pamiętać, że wspólne roczne zeznanie podatkowe, jest korzystnie jedynie w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia tak dużo, że w konsekwencji uzyskiwane przez niego przychody, weszłyby do podatku liczonego według wyższej stawki podatkowej. Z kolei wspólne rozliczenie podatkowe będzie neutralne w przypadku, gdy małżonkowie uzyskują dochód (po odliczeniu wszystkich przysługujących im ulg podatkowych) w wysokości 85 528 zł. Podatek wówczas wyniesie tyle samo, co w przypadku składania dwóch odrębnych zeznań PIT.

PIT 28 – tak zwany ryczałt ewidencjonowany

PIT 28 jest jedną z nietypowych deklaracji, jakie możemy wybrać. Wypełnimy ją w momencie, gdy otrzymujemy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem z tytuły działalności gospodarczej pozarolniczej czy z podstawy umowy najmu, dzierżawy lub innych umów, które są rozliczane prywatnie, a nie na podstawie działalności gospodarczej.

Ponadto, podobnie jak w przypadku PIT 36L, taka deklaracja będzie Cię obowiązywać, jeżeli złożyłeś pisemne poświadczenie do dnia 20. stycznia lub jeżeli rozpocząłeś działalność gospodarczą, która nie ma charakteru rolniczego w trakcie roku podatkowego 2013.

Z opodatkowania w formie ryczałtu mają osoby, które otrzymują przychód roczny w takiej formie podatkowej. Jeżeli jednak ta zasada została naruszona i otrzymywaliśmy przychody, które były opodatkowane w innej formie – np. w przypadku działalności gospodarczej zakazanej w tej formie – tracimy do niej prawo. Jednak następuje ono dopiero w dniu, w którym naruszysz te zasady – okres przed tym podlega rozliczeniu PIT 28.

Deklaracji nie będziesz rozliczać, jeżeli prowadzisz działalność, która nie jest opodatkowana ryczałtowo lub jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki, która nie jest cywilna lub jawna. Nie rozliczysz też PIT 28 w momencie, gdy przychody z dzierżawy są wykorzystywane w formie działalności gospodarczej – jeżeli jednak jest to najem prywatny – wówczas PIT 28 będzie stosowny.

Wiedz, że PIT 28 możesz składać z innymi deklaracjami – możesz rozliczać się też z innych źródeł przychodu i nie ma to wpływu na fakt, czy możesz czy też nie skorzystać z PIT 28. Warto też pamiętać, że takiej deklaracji nie złożyć wspólnie ze swoim mężem czy żoną. Jeżeli nawet przychody należą ze wspólnej własności – mieszkania, lokalu czy innej nieruchomości, każdy z małżonków musi złożyć własną deklarację.

Kolejnym rodzajem ulgi jest tzw. ulga na nowe technologie. Ten typ ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy naszych podatków, ponoszonych przez nas wydatków na zakup nowych technologii. Do tzw. nowych technologii możemy zaliczyć wiedzę technologiczną, która może występować w postaci wartości prawnych lub materialnych.
W wyniku posiadania tej wiedzy przeprowadzane są różnego rodzaju badania i prace rozwojowe. Z kolei na podstawie tych badań i prac formułowane są wnioski, a te z kolei, stają się podstawą do powstawania nowych lub udoskonalonych produktów lub usług. Wiedza ta nie jest stosowana dłużej niż przez czas 5 ostatnich lat. Potwierdzają to opinie, zupełnie niezależnej od podatnika, jednostki naukowej.

Ponadto podatnik może domagać się zwrotu od świadczeń, które zostały nienależnie pobrane. Gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym, świadczenia zwiększyły w sposób nieuzasadniony wysokość naszego dochodu, podlegającego opodatkowania, odpowiednie kwoty zostaną odliczone w bieżącym roku podatkowym. Podatnikowi w tej sytuacji zostaje wyrównana strata, którą poniósłby, gdy najpierw otrzymuje jakieś opodatkowane świadczenie, a następnie zwraca je i jednocześnie nie ma prawa do zwrotu podatku dochodowego, który wcześniej został od niego pobrany przez urząd skarbowy. Należy pamiętać, że zwroty te nie mogły zostać potrącone przez płatnika. Ulga ta wszystkich rodzajów zwrotów, które musiały zostać potrącone przez podatnika. Podatnik musiał powtórnie wypłacającego przekazać płatnikowi te kwoty. Ważnym warunkiem jest również to, że świadczenia te byłyby wcześniej dochodem, który podlegałby opodatkowaniu.